Privacybeleid informatie
Handboekgkv.nl

Connect Printmedia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Connect Printmedia houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Connect Printmedia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

De via de scribae verkregen persoonsgegevens worden door Connect Printmedia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Een actuele website
- Het jaarlijks uitgeven van het Handboek voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Cookies

Wij gebruiken Google Analytics-cookies.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt volledig geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens op de website
Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres. Dit betekent dat de laatste 3 cijfers van uw IP adres zijn verwijderd en u niet persoonlijk traceerbaar bent.

‘Gegevens delen’ met andere producten van Google en derden is uitgezet.

Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
  • Samenwerking met gkv.nl

Uw rechten

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Deze verzoeken kunt u richten aan ons AVG-team via e-mail: team_avg@scholma.nl.

Wijzigingen en vragen 

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website(s) publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken. 

Connect Printmedia
Industrieweg 4
9781 AC BEDUM
E-mail: team_avg@scholma.nl.
Handboekgkv.nl is nu ook goed leesbaar op mobiele devices zoals smartphones etc.
Ga naar mobiel.handboekgkv.nl
advertenties

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.Klik hier om te doneren of voor meer informatie.


Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden
Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Klik hier om te doneren of om zelf een actie te starten.

Wilt u ook een advertentie plaatsen ? gebruik dan ons contactformulier voor meer informatie